Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden (’Algemene Voorwaarden ZCC Management BV, handelend onder de naam Internet Marketing Systeem’) worden de volgende definities gehanteerd:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Internet Marketing Systeem is aangegaan
ZCC Management BV: de Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Utrecht
Cursist: Deelnemer aan een opleiding, studiedag of seminar
Seminar(s): seminar(s) en of bijeenkomst(en)
Cursuspakket: fysiek pakket met cursusmateriaal inclusief bijbehorende systemen zoals overeengekomen in de van toepassing zijnde overeenkomst
________________________________________

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “klant” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
________________________________________

Artikel 2 Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aankoop. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aankoop, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging, evt. per e-mail verzonden) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2. Door ons afgegeven offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
________________________________________

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk, dan wel via e-mail hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

4. De bestelling van een product, dan wel dienst, bij ZCC Management BV/ Internet Marketing Systeem vindt plaats middels een ingevuld aanmeldformulier dat via internet of schriftelijk is verzonden door de klant en ontvangen door ZCC Management BV. ZCC Management BV bevestigt de aanmelding met een e-mail en/of een brief zo spoedig mogelijk nadat de aanmelding binnen is. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.
________________________________________

Artikel 4 Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
_______________________________________

Artikel 5 Leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken op kosten van ZCC Management BV wanneer het factuurbedrag meer dan € 500, zegge: vijfhonderd euro, bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de koper. Bij afleveringen op een adres buiten Nederland zijn de kosten met betrekking tot de levering voor rekening van de koper, ook hier vindt verzending plaats voor risico van de koper.

3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.

4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer keuze - op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

7. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
________________________________________

Artikel 6 Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De door ons geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine en/of ondergeschikte wijzigingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
_______________________________________

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

2. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

3. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

5. ZCC Management BV is nimmer aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden via de verschillende producten en diensten.
________________________________________

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de zaken aan derden te verkopen.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

5. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

________________________________________

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 15 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

2. Gekozen kan worden tussen een betaling van het gehele aankoopbedrag ineens, of betaling in 6 maandelijkse termijnen.

3. Facturen worden per e-mail in pdf formaat verstuurd tenzij anders is aangegeven.

4. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit de wet voortvloeiend.

5. Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper voor zover al leveringen hebben plaatsgevonden, alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

6. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft van de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van de wettelijke rente plus 4% per jaar over het nog verschuldigde bedrag.

7. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, vervalt deze betalingsregeling indien van tenminste twee facturen de betalingstermijn vervallen is. De gehele vordering wordt vanaf dat moment volledig opeisbaar. Ook zijn wij dan gerechtigd bij vervolgverkopen aan de betreffende koper af te zien van een aanbod voor een betalingsregeling.

8. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom, alles inclusief omzetbelasting.

9. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 6, 7 en 8 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

10. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

11. Wij kunnen de vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar onze keuze.

________________________________________

Artikel 10 Niet goed geld terug garantie

1. Indien een koper niet tevreden is over het geleverde cursuspakket of seminar geven wij bij producten, waar dat uitdrukkelijk is aangegeven, een niet-goed-geld-terug garantie. Deze garantie houdt in dat indien de koper zich aan de overeengekomen betalingstermijnen heeft gehouden en geen betalingsachterstanden heeft, het cursuspakket binnen een overeengekomen periode na afname, zonder opgaaf van redenen terug kan sturen en het volledige aankoopbedrag terug krijgt.

2. Indien de koper twee termijnen onbetaald heeft gelaten, danwel op enige andere wijze betalingsachterstanden heeft, komt de niet-goed-geld-terug garantie te vervallen.

3. Indien de koper zich beroept op de niet-goed-geld-terug garantie worden alle door ons gemaakte kosten in rekening gebracht. De kosten voor verzending naar de koper toe zijn altijd voor onze rekening. Kosten voor retourzending van het pakket en overige kosten die voor klant zijn gemaakt, worden in rekening gebracht bij de koper, of dienen door de koper direct te worden gedaan, zoals bij retourzending van een product. Wij behouden ons het recht voor terugbetalingen aan koper op te schorten zolang niet alle kosten voor rekening van de koper zijn voldaan.

4. Vanaf het moment dat de zaak wordt overgedragen aan het incassobureau vervalt de niet-goed-geld-terug regeling. De overeenkomst wordt vanaf dat moment onopzegbaar voor de koper, ook indien dit in directe tegenspraak is met hetgeen bij tijdige betaling van toepassing is.
Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

________________________________________

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de diensten en producten en op alle in verband daarmee door of namens ZCC Management BV of derden uitgegeven folders/brochures, CD-roms, andere kennisdragers en overige zaken die met copyright beschermde gegevens bevatten berusten uitsluitend bij respectievelijke ZCC Management BV of de betreffende derden.

2. Alle van of namens ZCC Management BV of derden verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant of zijn organisatie.

3. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens ZCC Management BV of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

________________________________________

Artikel 13 Toepasselijk Recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ZCC Management BV, IJsselstein, Nederland

>